Privacyverklaring 

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Organisation Development Support CV, hierna verder aangeduid als ‘ODS’, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Joseph II-straat 20, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0848.926.083, tel. +3226484321, e-mail info@odsupport.eu.

Tenzij anders vermeld, is ODS verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. 

Deze Privacyverklaring kadert in de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

  1. Persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken wij gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij een vraag omtrent informatie, een aanvraag via de website, in het kader van een samenwerking die we aangaan of in het kader van onze dienstverlening aan u waarbij bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Meer bepaald kunnen we dus de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, informatie i.v.m. facturatie- of betalingsgegevens.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies en vergelijkbare technologieën, o.a. om het functioneren van de website te kunnen monitoren, of met het oog op de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens. 

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren (zoals Google). We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms zoals Twitter en LinkedIn, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

 

  1. Beveiliging en opslag 

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden. 

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht. ODS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, of gevolgschade en evenmin voor gederfde winsten, veroorzaakt door een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd. De verzamelde gegevens gaan enkel over een beveiligde verbinding vanuit de website naar de server. 

Sommige verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door tools die servers hebben buiten de Europese Unie (bv. Dropbox, mailchimp). Indien de gegevens bij externe dienstverleners staan, met servers buiten de Europese Unie, gaat ODS ervanuit dat voor de verwerking van deze gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau als in de Europese Unie gehanteerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze tools. 

 

  1. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, kunnen wij toegang verlenen aan onze werknemers of aangestelden al dan niet freelance wanneer hiermee wordt samengewerkt. Wij garanderen in dat geval evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, dat gelijkaardig is aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de aan ons toevertrouwde opdracht en/of wat betreft externe leveranciers, waaronder praktische tools, die diensten voor ons uitvoeren zoals verwerking van facturatie- en betalingsgegevens, tijdsregistratie, e-mailcommunicatie, administratie, websitebeheer, systeembeheer, juridische dienstverlening, externe technische serviceproviders, IT-bedrijven en communicatiebureau ’s.

We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, zoals om de diensten te leveren die u hebt geautoriseerd, en alleen met dienstverleners die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven. In dat geval worden uw persoonsgegevens dus gedeeld met deze partners, maar alleen voor het uitvoeren van diensten namens en in opdracht van ODS.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze gebruikers, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures, met inbegrip van (gerechtelijke) reorganisatie, faillissement of overdracht. Desgevallend zal altijd getracht worden om u, in de mate van het mogelijke en voor zover relevant, van een eventuele overdracht op voorhand te informeren.

Tenslotte maakt de website van ODS gebruik van marketing of advertentieplug-ins zoals onder andere LinkedIn. Door het plaatsen van deze plug-ins kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld en doorgestuurd aan deze derde partijen. Conform artikel 26 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, is ODS samen met deze derden verwerkingsverantwoordelijke. Voor de rechten en verplichtingen van iedere verwerkingsverantwoordelijke wordt verwezen naar de respectievelijke privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Google

  1. Cookies 

Door het gebruik van de website van ODS, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar het cookiebeleid van ODS op https://www.odsupport.eu/cookie-policy

Als gebruiker van de website zal u gevraagd worden uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Het verder surfen op de website zal echter niet verhinderd worden.

 

  1. Verwerkingsdoeleinden 

De in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van onze diensten, het beheer en afhandelen van uw aanvraag of vraag tot informatie of in het kader van een samenwerking (uitvoering, facturatie…). 

Andere persoonsgegevens worden verwerkt voor ons klantenbeheer, leveranciersbeheer of met het oog op sociale media en de website van ODS.

Daarnaast worden ze eveneens gebruikt om u de toegang te garanderen tot de website en om de correcte functionaliteit van de website te waarborgen door u te (kunnen) informeren omtrent updates, nieuwe functionaliteiten, edm.

Tenslotte willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. We kunnen de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.

 

  1. Rechtsgronden 

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a en 9.2.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen, om onze dienstverlening uit te voeren, om onze producten te verkopen, om uw technische of commerciële inlichtingen te kunnen geven of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

In het geval van toestemming zorgen deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

 

  1. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke bewaard  worden zolang als noodzakelijk en uiterlijk 7 jaar, opdat we, onder andere, aan onze wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. 

 

  1. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. 

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a en 9.2.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan info@odsupport.eu

Indien u alsnog een vraag of klacht heeft, kan u steeds bij ons terecht via mail aan info@odsupport.eu.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be

 

  1. Wijziging Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website en de feedback van onze gebruikers weer te geven. Als er belangrijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, informeren we u  hierover door een bericht van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een bericht hierover te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen

 

  1. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij info@odsupport.eu en op www.odsupport.eu.

 

 Brussel, mei 2021